ZÁPIS NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

v MŠ Ĺudová 27

                 Upozornenie:

                 Upozorňujeme rodičov, že z prevádzkových dôvodov bude tento rok zápis do MŠ Ľudová prebiehať na MŠ Murgašová 13 / p.zástupkyňa Mráziková Nagyvá /

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zároveň žiadame rodičov ,aby pri prezenčnom prihlasovaní dieťaťa do MŠ, dodržiavali epidemiologické opatrenia a pri vstupe do mš, mali prekryté dýchacie cesty. Zároveň sa preukázali / k nahliadnutiu / negatívnym testom nie starším ako 7 dní, ak nespadajú do výnimky z testovania.V tom prípade sa treba preukázať výnimkou. Ďakujeme za ohľaduplnosť a rešpektovanie opatrení.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Termíny a podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Riaditeľka ZŠ s MŠ Nám. Slov. učeného tovarišstva 15, Trnava oznamuje, že na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

 1. na povinné predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta (vrátane), ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole podľa trvalého bydliska dieťaťa (§ 59 a zákona č. 245/2008 Z.z.),
 2. dieťa pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (zák. zástupca alebo zástupca zariadenia predloží riaditeľovi MŠ alebo riaditeľovi ZŠ s MŠ žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a k nej priloží: a) písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, b) písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast, c) informovaný súhlas zástupcu alebo zástupcu zariadenia),
 3. deti, o ktoré sa stará osamelý rodič, dovŕšili vek 3 roky a majú trvalý pobyt v meste Trnava,
 4. deti, ktoré k 15.09. príslušného kalendárneho roku dovŕšia vek 3 roky a majú trvalý pobyt v meste Trnava,
 5. deti, ktoré dovŕšili vek 3 roky.

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Formulár žiadosti je k dispozícii v príslušnej materskej škole, ako aj na webových stránkach materskej školy alebo ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva.

 

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledovné dokumenty:

1. Kompletne vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (žiadosť musí byť podpísaná od oboch rodičov alebo priložené čestné vyhlásenie, ktoré nájdete na stránke MŠ), súčasťou ktorej je aj potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na potvrdení musí byť aj údaj o povinnom očkovaní.

3. V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

4. V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Trnava.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája 2021

 

Zákonný zástupca môže podať žiadosť

- prezenčne (osobne - v MŠ Murgašova 13, Trnava) v dňoch: od 03.05. do 06.05.2021 v čase od 7,00 – 16,00 hod. (prítomnosť dieťaťa nie je podmienkou),

- do poštovej schránky príslušnej materskej školy,

- poštou,

- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (msmurgasova@ms.trnava.sk), platí pre obe materské školy,

- elektronicky do e- schránky ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva ( elektronická žiadosť bude k dispozícii od 01.05.2021 na stránke ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava).

 

Všetky prihlášky musia byť podpísané od oboch zákonných zástupcov alebo priložené čestné vyhlásenie .

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2021/2022 vydá riaditeľka ZŠ s MŠ do 15. júna 2021.

 

 Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať:

 •  základné hygienické návyky (používanie WC – nepoužíva plienky, umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky,);
 • samostatne jesť (používať lyžicu) a piť z hrnčeka;
 • malo by byť pri obliekaní aktívne (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé obliecť, vyzliecť, uviazať si šnúrky);
 •  má si poznať svoje veci;
 • malo by sa vedieť na určitý čas zaobísť bez rodičov.

V prípade bližších informácií k zápisu nás kontaktujte prostredníctvom

 t. č. 033/3236790, 033/3236787 alebo emailom : msmurgasova@ms.trnava.sk

 

 

 

Spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava pre účely prijímania detí na povinné predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022

EP – MŠ Ľudová 27, Trnava

 • Dobšinského ulica
 • Farárske
 • Jána Hlubíka
 • Krupská ulica
 • Malženická cesta
 • Námestie Slovenského učeného tovarišstva
 • Pekná ulica
 • Schumerova ulica
 • ŠM Dolina
 • ŠM Veľký dvor
 • Špačinská cesta (okrem č. d. 1 – 87 nepárne, okrem 2 – 104 párne)
 • Ulica Francisciho
 • Ulica Hviezdna
 • Ulica Krajná
 • Ulica Ľudová
 • Ulica Pavla Hlbinu
 • Ulica Rudolfa Dilonga
 • Ulica Štefana Fidlíka
 • Ulica Tichomíra Milkina
 • Ulica Ustianska
 • Ulica Zdeny Schelingovej

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

 

Evidenčné číslo:

 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Ľudová 27, Trnava

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa ............................................................................................................

Dátum narodenia ........................................... Miesto narodenia ......................................................

Bydlisko ............................................................................................................................................

Národnosť ..................................................... Štátna príslušnosť .....................................................

 

Zákonní zástupcovia

Meno, priezvisko a titul otca ............................................................................................................

Bydlisko ............................................................................................................................................

Číslo telefónu ..................................................... Email ...................................................................

Meno, priezvisko a titul matky .........................................................................................................

Bydlisko ............................................................................................................................................

Číslo telefónu ..................................................... Email ...................................................................

 

Záväzný nástup dieťaťa do MŠ .......................................................

Žiadam prijať dieťa na:  

celodennú výchovu a vzdelávanie (desiata, obed, olovrant)

poldennú výchovu a vzdelávanie (desiata, obed)

 

 Podpísaný zákonný zástupca / zákonní zástupcovia čestne vyhlasujem (e), že všetky uvedené údaje v žiadosti o prijatie sú pravdivé a nie sú mi známe žiadne závažné okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie resp. dochádzku dieťaťa do materskej školy.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem škole ako Prevádzkovateľovi súhlas so zberom a spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tejto prihláške a to za účelom evidencie žiadateľov o prijatie do materskej školy počas doby nevyhnutnej na plnenie úloh školy v súvislosti so zápisom a prijatím dieťaťa do materskej školy Prevádzkovateľa.

Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám v prípadoch nevyhnutných na zabezpečenie plnenia povinností školy v súvislosti so zápisom a prijatím dieťaťa do materskej školy Prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba má právo:

a) požiadať školu o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

b) na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo odňať súhlas so spracovaním; škola má však právo spracovávať osobné údaje v rozsahu plnenia svojich povinností podľa školského zákona a súvisiacich predpisov,

c) získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,

d) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, ak dotknutá osoba tvrdí, že boli poškodené jej práva na ochranu osobných údajov.

 

Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prehlásenie Prevádzkovateľa Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava, so sídlom Nám. Slov. uč. tovarišstva 15 Trnava, 91701, IČO: 36080772.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s. r .o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie.

 

 

Dátum: ...........................          Podpisy zákonných zástupcov: .......................................................

              

                                                                                                    .......................................................

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lekárska správa o dieťati

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ...............................................................................................................                                                     Dátum narodenia: ...........................................................

Bydlisko: ...........................................................................................................................................

 

Kolektívne zaradenie: Materská škola

 

Alergia:

 

Dg:

 

Očkovanie:

 

 

 

Zdravotný stupeň pre TV:             I.             II.                III.                  IV.

 

Iné obmedzenia, úpravy režimu, životospráva:

 

 

 

 

Vyjadrenie lekára

Potvrdzujem, že dieťa je nie je schopné navštevovať materskú školu.

 

 

 

Dátum: .............................               Podpis a pečiatka lekára: ..........................................................

 

 

 

 

Dátum: .............................               Podpis pedagóga: .....................................................................

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Virtuálna nástenka - OZNAMY

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok